Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Kuidas Iseseisvusmanfest Pärnu jõudis

Pärnus 10. märtsil 1938

K.a. herra Riigihoidjale Tallinnas

Juuresolewalt saadan Teile 2. eks Manifesti Eestimaa rahwastele. Manifesti tõi Pärnu Ajutise Maawalitsuse asjade walitseja hr. Jaan Soop. Tema jutustusest märgin siin lühidalt järgmist:

Temale teinud Aj. Maawalitsus ülesandeks wiia Manifesti paide, Wiljandi ja Pärnu. Pärnust soowitanud Aj. M. liikmed teda minu juurde pöörda, mida hr. Aug. Jürmann ettepannud. – Oma korterist wäljudes ja autosse istudes ja sõitu alustades näinud ta, et enamlased kihutawad järele. Ristirästi sõites jõudnud ta Sadama waksali, enamlased warsti ka järele. Ta saanud Wene soldatitele märku anda, kes teda siis magamise wagunisse saatnud, talle oma sinelit ja mütsi andes. Warsti magas wagunis „towaarishtsah“, sinel seljas ja müts peas. Enamlased otsinud teda asjata kuni Türini, siis lõpetatud asjata otsimine. Hilinenud rongiga jõudis hr. Soop kell 4. p.l. Pärnu, sest ta eelistanud seda linna oma kuulduste järele paremaks kohaks Manifesti awaldamiseks. Mina olen selkorral saunas ja minu kadunud õde juhatanud teda hr. Kuusneri juurde. Hr Kuusner annud Manifesti wäljakuulutamise eeltööd õpetaja hr. Järwe hooleks. Juba selsamal laupäewal kell 8 õhtul, see on 4 tundi peale hr. Soopi Pärnu jõudmist, 23. weebruaril 1918. a. Luges hr. Kuusner Manifesti „Endla“ rõdult suure rahwahulgale ette. Järgmisel päewal, pühapäewal, 24. weebruaril seati wälja kuulutamise akt kokku, kuhu kõikide erakondade esindajad ja osa seltside esindajad alla kirjutasid. Minul tuli ka erakonna esindajana alla kirjutada. Igale kirikuõpetajale ja preestrile sai Manifest saadetud ettepanekuga kantslist kogudusele Manifest ette lugeda. Manifesti lassksin sellsamal õhtul „Endla“ juures ja mujal wahwale jagada. Kui saksa okupatsiooni wäed Pärnus olid, lasksin weel umbes kahe nädala jooksul Manifesti rahwale wälja jagada, ühtlasi jätsin Manifesti wäljakuulutamisest ka ligi paariks nädalaks oma majale Eesti lipule lehwima, et inimesed teaks teine kord tarwiduse korral ühendust pidada.

Oma wenna Jakobnle tegin teiste nõusolekul ülesandeks wiia Manifest Wiljandi ja sealt edasi Tartu. Wend wiis Manifesti 24. weebruaril Wiljandi, kus samal õhtul see wäljakuulutati. Wiljandis selgunud, et saksa okupatsiooni wäed enne Tartu jõuawad, selleks tuli ta Wiljandist tagasi – Hr. Soop oli minu külalisena ühe nädala Pärnus ja sai siis loa Tallinna sõita, kus naine ja lapsed „näljas olla“

Kõige austusega.

J. Karu.

J.Karu kaaskiri Manifesti Eestimaa rahvastele saatmisest Hr. Riigihoidjale Tallinnas, 10. märtsil 1938. ERA.2124.3.520.

ERA.2124.3.520.

J.Karu kaaskiri Manifesti Eestimaa rahvastele saatmisest Hr. Riigihoidjale Tallinnas, 10. märtsil 1938. ERA.2124.3.520.

ERA.2124.3.520.

 Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi