Rahvusarhiivi ajaveeb

Rahvusarhiivi ajaveeb

Fedosja kiri

Rahvusarhiivis, Narva Muinsusseltsi fondis (f 3287) on üks säilik, mille sisu võib pidada Narva ja Ivangorodi kaubanduse ja kohaliku kaupmeeskonna ajaloouurimise kontekstis väga väärtuslikuks. Tegu on Ivangorodi kaupmehe Parfeni Tortšakovi äri- ja isikliku kirjavahetuse koguga: 199 kirja 17. sajandi keskpaigast. 186 kirja on kirjutatud vanaslaavi keeles.

Isaak Tortšakov oli mitme Ingerimaa õigeusu kiriku preester pika perioodi vältel, alates 1610ndatest aastatest kuni 1650ndate keskpaigani. 1628. aastal oli Rootsi kuningas Gustav II Adolf kutsunud Isaak Tortšakovi Ingerimaalt Stockholmi selleks, et ta toimetaks trükivalmiks vene katekismuse. Slavistide arvates sai preester tööga väga hästi hakkama, vastutasuks selle eest sai ta kahe adramaa jagu maad Ingerimaal. Lisaks oli ta Ivangorodi raesekretär, töökeeleks vene keel.

Parfeni Tortšakov oli austatud ning mõjukas inimene. Tuginedes Kari Tarkiaineni raamatule „Moskoviten. Sverige och Ryssland 1478–1721” (Helsingfors, 2017) võib väita, et Parfeni Tortšakov oli Ingerimaa kuulsa õigeusu preestri Isaak Tortšakovi poeg. Seega väärib Parfeni Isaakovitši kirjavahetus kindlasti tähelepanu ja lähemat uurimist.

Kirjad on adresseeritud Parfeni Isaakovitšile, saadetud Stockholmi, Narva, Pihkvasse, Tallinnasse. Kirjavahetuse valdav teema on kaupade ost, müük ja vahetus. Säilinud on aga ka Ivangorodi elanike pöördumine, milles palutakse Parfeni Isaakovitšilt abi linnavõimude poolt hõivatud aiamaade tagastamisel, ja Parfeni Isaakovitši kiri Eestimaa kubernerile Bengt Hornile, milles ta palub kuningale teada anda õigeusklike elanike probleemist — nimelt õigeusu preestritel puuduvad võimalused viia läbi kiriklikke talitusi.

Tortšakovi abikaasa Fedosja kirjad (neid on säilikus 9) pälvisid meie tähelepanu mitmel põhjusel, kuid eelkõige sellepärast, et naiste kirjutatud kirju on säilinud väga vähe. Tõenäoliselt kirjutasid naised reeglina olmeelu puudutavast, mistõttu neid kirju ei peetud väga väärtuslikeks ja sellest tulenevalt ka säilitamisväärseteks. Huvitava arhivaalina esitatud kiri on aga korraga nii olmelise kui ka ärilise sisuga, kuna Fedosja oli ühtlasi ka abikaasa asjaajaja, kes täitis Parfeni korraldusi ning haldas äri tema äraolekul. Kirjal on märgitud kuupäev, aastat märgitud ei ole. Orienteeruvalt võib kiri jääda vahemikku 1660–1670.

Vastavalt kommetele algab kiri pikkade tervitustega ning lootusega Jumala armule. Kiri sisaldab kohalikke uudiseid ning juttu on mõisa soetamisest. Kirja lõpetades kurdab Fedosja nähtavasti oma või abikaasa sugulase üle, kes elab koos nende perega.

Avaldatud kiri võib osutuda huvitavaks ka lingvistide jaoks. Kiri on kirjutatud tolle aja kohta küllaltki arhailise käekirjaga ning omapärasel grammatilisel viisil, kasutatud on nii kõnekeelt kui ka laensõnu. Tekst on ilma kirjavahemärkideta.

Transliteratsioonil on kasutatud ümarsulgi tähistamaks rea kohal olevaid tähti ja kantsulgi tähistamaks vahelejäetud või oletatavaid tähti/sõnu. Täht ъ (kirja kirjutaja ei teinud vahet tähtede ъ ja ь vahel) on sõna tähenduse paremaks arusaasamiseks vahele jäetud. Arhailised ω ja ѧ on vahetatud vastavalt o ja я vastu. Kirjavahemärgid on pandud kirja avaldaja äranägemise järgi.

RA, EAA.3287.1.190 leht 10

RA, EAA.3287.1.190 leht 10 pöördel

Minu abikaasale Parfenij Issakovitšile sinu abikaasalt Fedosja Ivanovnalt sügav kummardus. Samuti ka sinu tütrelt Fjoklalt minu armulisele härrale isake Parfenij Issakovitšile sügav kummardus. Ning ka sinu kodustelt sügav kummardus.

Kas Jumal on olnud sinu suhtes armuline? Kui suvatsed teada või küsida, siis tänu Jumalale oleme me seni elus ning jätkuvalt loodame Jumala armule.

Minu härrale Parfenij Issakovitšile sügav kummardus. Annan sinu isandaile teada, et nägin seda kirja, mille kirjutasid mulle paastu ajal. Ka seda, et kirjutasid kirja Zahharij Aminevile. Laenanud hobuse, sõitsin ma Zahharij mõisa. Ta ütles, et mõisa võib vastu võtta, tuleb vaid bojaarilt ürik kätte saada käskniku jaoks.

Käisin bojaari juures, ta ütles mulle ära. Kas sul on leping või lepingu koopia olemas? Hetkel elab [ta]Kuzma linnas püha Vassili[1] päevast alates. Kuninga käsknik oli mõisas käinud ning temalt kõik ära võtnud ja [mõisa?] kinni pannud.

Viiendik on meestelt korjatud ning saanides, pärast seda enam kätte ei saa[2].

Sina aga, Parfenij Issakovitš, kirjuta meile, kas oled varsti kodus. Kirjuta meile, kuidas me peame mõisa vastu võtma. Saada meile kas või lepingu koopia. Selle kirstu, mille sa saatsid, sain ma kätte kõik, nagu kirjas oli, kuid kedervarda raskused[3] olid siin kõik olemas.

pöördel:

Kirjutatud jaanuari kuu kaheksandal päeval.

Parfenij Issakovitš, annan sulle teada, et kui Ivanovna end purju joob, käib ta igal pool hädaldamas. Toidumoona on mul küllalt ning ma toon seda aina juurde. Kohe, kui toidu jagamiseks läheb, saab see otsa. Toon koju igasugust toitu, kuid ei tea, kuhu see ära haihtub.

Palun anda see kiri Parfenij Issakovitš Tortšakovi kätte Stockholmis.

***

Мужю моему Парфенью Исаковичу о(т) жене твое Федосьи Ивановно(и) великое челобитье. Тако же о[т] дочери твое(и) Феклы государю моему батюшку Парфенью Исаковичу велик(ое) челобитье. Потом тебе о(т) всех домашных по вел(и)кому челобитью. Как тебя госпоть бох милует? А про нас изволишь ведати или спрошати, и мы дал бох по се число живы, а впреть уповаемь на милость божию.

Господину моему Парфенью Исаковичу великое челобитье. Даю тебе господину в том ведом, что ты писал с постом грамотку и тая дошла, что пи(ше)ш(ь), я то видела. Да что ты писал грамотку к Захарью Аминеву, я нанемши лошать ездил[а] к Захарью вь мызу. Что ему приказ, он сказал, что мыза машно принять, тольки достань у боярина грамоту к пр(и)кашику. Я (у) боярина бы(л)[а], боярин так отказал. Что ель(и) у тебя контрахт или с контрахту список. Тольки нынача Кузьма в городе живеть с Васильева д(н)и. Прикашик королевьско(и) был в мызы да и всо взал прочь о(т) нево, да [мызу?] заперли. И петина в санех брана по мужикам, теперь не выбрать, а опосли

не достанешь. А ты пожалуи, Парьфене Исакович, пиши к нам, буде, не будешь скоро дома ты. Пиши к нам, как нам и мыза принять. Пришли к нам с контрахту (хоте) список.  Да что ты прислал сундук, сундуки я приняла, всо по росписи, тольки а [п]рясла тут вси.

pöördel:

писана ме[ся]ца генваря  8 (И) день.

Пожалу[и] Парфене Исаковичь, даю тебе в том ведом, что Ивановна как напьеце везд[е] жалице. А тольки у меня полно харчу да и нощу чтобы было полно. Тольки выну по руне дам, а не[т]у. Домо[и] несу всяково харчу, тольки не ведаю, куды оны девают.

Пожаловать отдать сия грамотка нашему господину Парфенью Исаковичу в Стохольме. Отдать пожаловать в руце Торчакову.

 

[1] 14. jaanuar – uusaasta vana kalendri järgi.

[2] Viiendik – riigimaks, üks viiendik aastasissetulekust. Lause teise poole tähendus jääb hämaraks, ilmselt on tegu eelmise kirja jutu jätkuga.

[3] Selle sõna tõlkes ei ole kindel. Venekeelses variandis on sõna «рясла», mida tegelikkuses ei ole tunta. Oletame, et autor mõtles ikkagi sõna «прясла» ja pakume vastava eestikeelse tähenduse.
Lisa kommentaar

  1. Дорогая Елена!
    Поздравляю вас с замечательной публикацией. Очень важно, что письмо Федосьи стало доступно для изучения лингвистами, историками, текстологами, палеографами. Письмо уникально по содержанию, по языку, по самой личности адресанта.
    Вы проделали большую исследовательскую работу по подготовке публикации. Поздравляю!

    1. Наталья Алексеевна, спасибо за поддержку и помощь!

Selle postituse kommentaarid on suletud.

Rahvusarhiivi ajaveeb

Saada uued postitused mulle e-mailile

LisaJälgi